algemene-verkoopsvoorwaarden

1. ‘Verkoper’ Master Meubel N.V., met maatschappelijke zetel Steenweg op Diest 111, 2300 Turnhout, België en met ondernemingsnummer 0427.129.503.

2. ‘Koper’ de natuurlijk persoon of rechtspersoon die een offerte van Verkoper aanvaardt en/of één of meerdere product(en) aankoopt in de winkel of via de webshop van Verkoper.

3. ‘Verkoopsvoorwaarden’ zijn de algemene verkoopsvoorwaarden zoals opgesomd in dit document.

4. Deze Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al de verkopen en offertes opgemaakt door Verkoper. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en met uitdrukkelijke goedkeuring van Verkoper, wordt aangenomen dat Koper deze Verkoopsvoorwaarden uitdrukkelijk en onherroepelijk heeft aanvaard.

5. Eventuele druk-, tik- of andere fouten of nalatigheden in de verkoopsbrochures, prijsopgaven, prijslijsten, offertes, facturen of andere documenten of informatie van Verkoper zoals bijvoorbeeld op de website, kunnen worden rechtgezet zonder enige aansprakelijkheid voor Verkoper.

6. Verkoper behandelt al de persoonsgegevens van voormalige, huidige en potentiële klanten vetrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Klanten kunnen hun gegevens op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en worden geïnformeerd via de privacyverklaring die terug te vinden is op https://www.mastermeubel.be/privacy-verklaring/ of gevraagd kan worden aan de verkoopsbalie.

7. De nietigheid van een bepaling uit deze Verkoopsvoorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden.

8. Deze Verkoopsvoorwaarden en alle overeenkomsten tussen de partijen zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van betwisting is de rechtbank van Turnhout bevoegd. In het geval Koper een rechtspersoon is, wordt uitdrukkelijk de toepassing van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken van 1980 uitgesloten.

 

Offertes & orderbevestigingen

9. Nadat Koper de offerte heeft ondertekend of expliciet via e-mail de offerte bevestigd heeft én nadat Verkoper vervolgens expliciet de bestelling van Koper aanvaardt, komt de verkoop tot stand. De aanvaarding door Verkoper gebeurd door het sturen van een orderbevestiging of factuur aan Koper.

10. Bij elke bestelling wordt een voorschot van minstens 30% van het volledige factuurbedrag gevraagd. Van zodra Verkoper dit voorschot ontvangt wordt de bestelling bij de leverancier geplaatst.

11. Koper kan tot 5 dagen na het tot stand komen van de verkoop een wijziging doorvoeren in de bestelling of de bestelling gedeeltelijk of helemaal annuleren. In het geval van gedeeltelijke of gehele annulatie van de bestelling zal Koper een schadevergoeding van 30% van het factuurbedrag verschuldigd zijn. Na deze termijn van 5 dagen zal in geval van annulatie het gehele factuurbedrag betaalbaar zijn voor Koper.

12. Verkoper behoudt zich steeds het recht voor de bestelling van Koper niet te aanvaarden of desgevallend de tot stand gekomen verkoop te ontbinden zonder hiervoor aan Koper enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. Verkoper is in dit geval wel verplicht tot terugbetaling van reeds betaalde sommen.

 

Prijs & betalingsvoorwaarden

13. Uitgezonderd de prijzen op de offertes en zolang Koper de bestelling niet expliciet aanvaardt, behoudt Verkoper zich het recht voor om de verkoopsprijzen op elk moment te wijzigen.

14. De prijzen van de producten zijn steeds in euro en inclusief BTW. Bijkomende kosten worden steeds apart vermeld op de factuur.

15. De totale prijs te betalen door Koper is de prijs die wordt vermeld op de orderbevestiging en factuur. De facturen zijn betaalbaar ten laatste de dag voor de levering. Indien Koper via een bankoverschrijving betaalt, moet Koper een bewijs van overschrijving bezorgen aan Verkoper ten laatste de dag voor de levering.

16. Verkoper behoudt het recht van eigendom zolang de factuur niet volledig voldaan is. Het risco gaat echter over op het moment dat de goederen in bezit komen van Koper, of een door Koper aangewezen derde partij.

17. Wanneer Koper in gebreke blijft de betaling uit te voeren zal het factuurbedrag verhoogd worden met een verwijlinterest van 1,75% per maand op het openstaande bedrag vanaf vervaldatum van de factuur tot het verschuldigde bedrag volledig betaald is.

18. Afgeprijsde producten kunnen niet worden teruggenomen of omgeruild.

 

Leveringen

19. Naar keuze van Koper wordt de bestelling opgestuurd naar, of geleverd en geplaatst op het adres aangegeven in de orderbevestiging. Koper kan ook opteren de bestelling af te halen op het adres van Verkoper zoals vermeld in artikel 1 van deze Verkoopsvoorwaarden.

20. Voor goederen die niet voorradig zijn, is Koper zich ervan bewust dat (vertragingen van) de toelevering aan Verkoper buiten de wil van Verkoper ligt. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen is de levertijd aangegeven in de orderbevestiging dan ook louter indicatief en niet bindend voor Verkoper. Van zodra een definitieve leverdatum bekend is, zal dit gecommuniceerd worden naar Koper.

21. In geval de levering wordt uitgesteld op verzoek van Koper moet het volledige factuurbedrag onmiddellijk voldaan worden. Daarnaast worden er stockage kosten aangerekend à rato 1,5% van het factuurbedrag per periode van 15 dagen.

22. Verkoper kan een een fortaitaire schadevergoeding van 185,00 euro opleggen in het geval 5 dagen voor de geplande leverdatum, de levering wordt uitgesteld op verzoek van Koper.

23. In geval de levering op het overeengekomen moment niet kan plaatsvinden om redenen te wijten aan Koper bijvoorbeeld door afwezigheid van Koper, geen bewijs van betaling, geen of onvoldoende toegang en/ of parkeermogelijkheid,…en Verkoper zich een tweede keer moet aanbieden, kan Verkoper een fortaire schadevergoeding van 185,00 euro opleggen.

 

Garantie & aansprakelijkheid

24. Verkoper staat ervoor in dat de goederen op het tijdstip van de levering voldoen aan de op dat ogenblik geldende verkoopsspecificaties en dat ze geschikt zijn voor het gebruik waartoe dat type van goederen gewoonlijk dient. Verkoper is niet aansprakelijk voor enig gebrek dat te wijten is aan normale slijtage eigen aan de materialen (textiel, leder, hout, matrassen, kussens,…), installatie van de goederen door niet-gekwalificeerde professionals, opzettelijke schade, nalatigheid, abnormale werkomstandigheden en/of ondeskundige opslag. Toonzaalmodellen worden verkocht in de staat dat ze zich bevinden in de toonzaal.

25. Koper moet zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen een termijn van 2 maanden na ontdekking Verkoper (schriftelijk) in kennis stellen van elk gebrek. In het geval het gebrek zich manifesteert tijdens de eerste 2 jaar na leverdatum, wordt vermoed dat het gebrek reeds aanwezig was bij de levering. Indien het gebrek zich manifesteert 2 jaar na leverdatum moet Koper bewijzen dat het gebrek reeds bestond op het moment van de levering. Koper verbindt zich ertoe de schade zo veel als mogelijk te beperken.

26. De wettelijke garantie van 2 jaar vangt aan van zodra de Koper de goederen meeneemt of vanaf de datum van het eerste leveringsverzoek aangeboden door Verkoper. De rechtsvordering van Koper verjaart binnen een termijn van 1 jaar na het vaststellen van het gebrek.

27. De aansprakelijkheid van Verkoper betreffende gebrekkige goederen blijft beperkt tot het vergoeden van de aankoopprijs, het toekennen van een korting of, wanneer Verkoper hier de voorkeur aan geeft, het vervangen of herstellen van de gebrekkige goederen. Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor bijzondere, incidentele of indirecte verliezen en gevolgschade. Verkoper kan ook niet verantwoordelijk worden geacht in situaties van overmacht. Niettegenstaande bovenstaande zal de totale aansprakelijkheid van Verkoper in geen geval het totale bedrag van de overeenkomstige factuur overschrijden.

28. Koper is aansprakelijk voor het volledige bedrag voor schade aangebracht aan de goederen opgesteld in de toonzaal van Verkoper.

 

Webshop

29. Naast de relevante bepaling 1 t.e.m. 28 van deze Verkoopsvoorwaarden, zijn de bepalingen 29 t.e.m. 32 specifiek van toepassing op aankopen via de webshop van Verkoper: https://www.mastermeubel.be/winkel/

30. Koper kan binnen 14 dagen na ontvangst de bestelde goederen in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking (indien mogelijk), samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en (een kopie van) de factuur/leveringsbon op eigen kosten terugsturen naar: Master Meubel N.V., Steenweg op Diest 11, 2300 Turnhout, België.

31. Koper is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van het goed dat verder gaat dan nodig om de aard, de kenmerken en werking van dat goed vast te stellen. Onvolledige, beschadigde, gebruikte of vervuilde goederen worden niet teruggenomen.

32. Verkoper zal binnen 14 dagen na ontvangst de betaalde som terugstorten, uitgezonderd de kost van de levering.

 

Download hier de verkoopsvoorwaarden

Download terms & conditions here